CHLS

  • Kontrola stavu nakládání s CHLS,
  • zpracování provozní evidence (seznamu) nebezpečných látek a směsí,
  • kontrola aktuálnosti bezpečnostních listů dle platné legislativy,
  • zpracování pravidel bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí při práci s chemickými látkami a směsmi, projednání s orgány hygienické služby,
  • zajištění každoročně školení osob pracujících s vybranými nebezpečnými látkami,
  • zastupování při jednání s orgány státní správy.