Odpady

 • zařazení odpadů podle Katalogu odpadů,
 • vedení  průběžné evidence odpadů,
 • zpracování ročního hlášení o produkci odpadů a zaslání příslušnému správnímu úřadu prostřednictvím systému ISPOP,
 • zpracování ročního hlášení do Integrovaného registru znečišťování (IRZ),
 • zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO),
 • zpracování Základního popisu odpadu (ZPO),
 • zpracování a odesílání evidenčních listů pro přepravu nebezpečného odpadu (ELPNO), od října 2014 se bude provádět přes ISPOP,
 • zpracování žádosti souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů,
 • zpracování žádostí o povolení k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů, využívání či odstraňování odpadů a provozních řádů,
 • školení pracovníků klienta z problematiky nakládání s odpady,
 • Zajistíme výkon funkce odpadového hospodáře podle §15 zákona o odpadech,
 • Konzultace, poradenství, vypracování interní dokumentace pro nakládání s odpady, školení v oblasti ochrany životního prostředí,
 • vypracování systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadu.
 • zastupování klienta při jednání s orgány státní správy,
 • zpracování žádosti pro zápis do registru povinných osob (při nakládání s autovraky a zpětném odběru pneu).