Vody

voda_small.jpg, 15kB
  • Zpracování žádostí o vodoprávní rozhodnutí k povolení (vypouštění odpadních vod, odběr podzemních, povrchových vod),
  • zpracování provozních řádů vodních děl,
  • zpracování plánu opatření pro případy havárie (havarijní plán),
  • zpracování ročního hlášení v oblasti nakládání s vodami a zaslání příslušnému správnímu úřadu prostřednictvím systému ISPOP,
  • zpracování ročního hlášení do Integrovaného registru znečišťování (IRZ),
  • zastupování při jednání s orgány státní správy,
  • Zajištění rozborů vod, včetně odběrů vzorků.