Eko dozor

  • provedení ekologického auditu ve vaší firmě, za účelem ověření plnění legislativních požadavků v oblasti životního prostředí, včetně navržení opatření k uvedení do souladu s platnou legislativou,
  • zajištění výkonu funkce „externího ekologa“ který dle dohodnutých termínů bude pravidelně dojíždět do Vaší společnosti a zajišťovat prostřednictvím vámi pověřeného zástupce plnění zákonných povinností v oblasti životního prostředí,
  • podílení se na realizaci přijatých opatření ve smyslu kontroly a komunikace s realizátory a dle požadavků a potřeb zastupování objednatele vůči třetím stranám v projednávání těchto opatření.